Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Met Licht Geschreven Fotografie, hierna te noemen: fotograaf, en een opdrachtgever waarop de fotograaf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de fotograaf, voor de uitvoering waarvan door de fotograaf derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de fotograaf en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien 1 of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De fotograaf en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien de fotograaf niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de fotograaf in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van de fotograaf zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. De fotograaf kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, en exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de fotograaf kosten moet maken voor gebruik van een locatie ten behoeve van de opdrachtgever, zijn alle hieruit vloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de fotograaf daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de fotograaf anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht de fotograaf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de fotograaf derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De fotograaf dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. De fotograaf zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. De fotograaf heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door de fotograaf of door de fotograaf ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van de fotograaf. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is de fotograaf gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.
 7. De fotograaf is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de fotograaf de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de fotograaf aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de fotograaf worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de fotograaf zijn verstrekt, heeft de fotograaf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan de fotograaf ter beschikking heeft gesteld. De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de fotograaf is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De fotograaf zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de fotograaf gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de fotograaf bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de fotograaf op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de fotograaf een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de fotograaf gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van de fotograaf daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien de fotograaf met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is de fotograaf niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij de fotograaf ofwel alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, ofwel indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de fotograaf rustende verplichting ingevolge de wet, ofwel indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden, ofwel bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De fotograaf is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst de fotograaf ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van de fotograaf kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is de fotograaf bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de fotograaf kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de fotograaf op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de fotograaf de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de fotograaf tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de fotograaf gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Een ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever geeft de fotograaf het recht alle reeds betaalde gelden door de opdrachtgever te behouden.
 7. Indien een ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever 3 maanden of korter voor de huwelijksdag van de opdrachtgever geschiedt, is de opdrachtgever 50% van het bedrag uit de offerte verschuldigd. Indien er geen schriftelijke offerte is uitgebracht geldt hiervoor het eindbedrag dat de opdrachtgever de fotograaf verschuldigd zou zijn indien de overeenkomst niet ontbindt zou zijn.
 8. Indien een ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever op of na de huwelijksdag van de opdrachtgever zelf geschiedt, is de opdrachtgever het volledige bedrag uit de offerte verschuldigd. Indien er geen schriftelijke offerte is uitgebracht geldt hiervoor het eindbedrag dat de opdrachtgever de fotograaf verschuldigd zou zijn indien de overeenkomst niet ontbindt zou zijn.
 9. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de fotograaf, zal de fotograaf in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de fotograaf extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de fotograaf anders aangeeft.
 11. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) sursúance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de fotograaf vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de fotograaf op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 12. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Overmacht

 1. De fotograaf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de fotograaf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de fotograaf niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de fotograaf of van derden daaronder begrepen. De fotograaf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de fotograaf zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. De fotograaf kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel de fotograaf ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de fotograaf gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6: Betaling, incassokosten en aanbetalingen

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de fotograaf aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de fotograaf aangegeven. De fotograaf is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever een bedrijf is, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. De fotograaf heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De fotograaf kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De fotograaf kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de fotograaf verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de fotograaf echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 7. De fotograaf vraagt een aanbetaling voor het vastleggen van een huwelijksdatum. Indien de opdrachtgever deze niet betaald, is er geen enkele overeenkomst tussen de opdrachtgever en de fotograaf.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst de fotograaf geleverde blijft eigendom van de fotograaf totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met de fotograaf gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door de fotograaf geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de fotograaf veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om de fotograaf daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de fotograaf ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de fotograaf gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens de fotograaf bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval de fotograaf zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de fotograaf en door de fotograaf aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de fotograaf zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8: Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door de fotograaf te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De fotograaf kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door de fotograaf verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de fotograaf geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan de fotograaf te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan de fotograaf te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de fotograaf in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient de fotograaf in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij de fotograaf opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de fotograaf de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van de fotograaf, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan de fotograaf te retourneren en de eigendom daarover aan de fotograaf te verschaffen, tenzij de fotograaf anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de fotograaf daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de fotograaf en de door de fotograaf bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Indien de fotograaf aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de fotograaf is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien de fotograaf aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van de fotograaf is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. De fotograaf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de fotograaf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de fotograaf toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De fotograaf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de fotograaf of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10: Aanwezigheid fotograaf

 1. De minimale werktijd van de fotograaf is 4 uur aaneengesloten.
 2. De gehele werktijd van de fotograaf dient aaneengesloten te zijn. Mocht de opdrachtgever hiervan willen afwijken kan dit alleen in overeenstemming met de fotograaf.
 3. De uiterste werktijd van de fotograaf is van 08:00 tot 00:00, of van 08:00 tot 22:30 indien de fotograaf de volgende dag ook een bruiloft zal fotograferen. De fotograaf behoud zich ten aller tijden het recht om de uiterste werktijden aan te passen.
 4. De fotograaf zal aanwezig zijn met 2 personen mits er geen onvoorziene omstandigheden zijn.
 5. De fotograaf behoudt zich te allen tijde het recht om met 1 persoon aanwezig te zijn indien er sprake is van ziekte of lichamelijk letsel. De opdrachtgever hoeft in dit geval 75% van de verschuldigde uurprijs te betalen. Deze vergoeding geldt niet voor een trouwalbum, ouderboekjes of andere artikelen.
 6. Indien de fotograaf helemaal niet aanwezig kan zijn, is de opdrachtgever de fotograaf in dit geval geen kosten verschuldigd. Alle betalingen die door de opdrachtgever gedaan zijn worden door de fotograaf zo snel mogelijk teruggestort.
 7. Het inschakelen van een vervanger geeft de opdrachtgever geen recht op korting of schadevergoeding op de verschuldigde gelden, anders dan de in lid 4 van dit artikel genoemde vergoeding.
 8. De fotograaf zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat er minimaal 1 persoon aanwezig is bij ziekte of lichamelijk letsel. De opdrachtgever zal bij afwijkingen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. De fotograaf kan nimmer aansprakelijk worden gesteld indien er geen vervanger ingeschakeld kan worden door overmacht.

Artikel 11: Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart de fotograaf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de fotograaf toerekenbaar is. Indien de fotograaf uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden de fotograaf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de fotograaf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de fotograaf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. De fotograaf behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Mocht de opdrachtgever de ontvangen foto's willen gebruiken buiten de privé-sfeer, of de foto's willen publiceren, mag dit alleen met toestemming en naamsvermelding van de fotograaf. De opdrachtgever heeft het recht de ontvangen foto's onbeperkt te gebruiken binnen de privé-sfeer.
 2. De opdrachtgever geeft de fotograaf toestemming om alle foto's zonder toestemming van de opdrachtgever en zonder beperkingen te publiceren. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om zich tegen publicatie te verzetten. Hier zal de fotograaf altijd gehoor aan geven.
 3. Indien meerdere personen gefotografeerd worden in opdracht van de opdrachtgever, dan dient de opdrachtgever zorg te dragen voor toestemming voor een eventuele publicatie van iedere persoon die op de foto gezet wordt ten tijde van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van de fotograaf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de fotograaf het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 14: Trouwalbums en verplichting tot afname

 1. Indien de opdrachtgever de fotograaf schriftelijk of via e-mail een opdracht tot het maken van een trouwalbum heeft gegeven, gaat de opdrachtgever een overeenkomst aan met de fotograaf betreffende het leveren van een trouwalbum.
 2. Bij het maken van het album kiest de fotograaf de foto's voor het album en deelt deze in. Voor het leveren van het album zal de fotograaf een 'preview' opsturen, zodat de opdrachtgever nog wijzigingen kan doorgeven indien de opdrachtgever dit wenst.
 3. De opdrachtgever heeft 6 weken, na het opsturen van de 'preview', de tijd om wijzigingen door te geven.
 4. Indien de opdrachtgever een overeenkomst betreffende het leveren van een trouwalbum wil ontbinden, is de fotograaf gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Hieronder wordt ook de tijd die de fotograaf gekost heeft om de 'preview' te maken gerekend.

Artikel 15: Levertermijnen

 1. Alle genoemde levertijden door de fotograaf zijn indicatief.
 2. De levertijd van de foto's is ongeveer 3 weken.
 3. De levertijd van een trouwalbum is ongeveer 4 tot 6 weken na goedkeuring van de 'preview' door de opdrachtgever.

Artikel 16: Overige bepalingen

 1. De opdrachtgever kan bij een door de fotograaf aangewezen bedrijf kwalitatief hoogwaardige afdrukken bestellen, alsmede canvasdoeken.
 2. Indien de opdrachtgever ervoor kiest om de foto's bij een andere aanbieder af te laten drukken, kan en zal de fotograaf nooit borg staan voor de afdrukkwaliteit van deze afdrukken. Het afdrukken van de foto's bij een andere aanbieder geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico.
 3. Alle reiskosten binnen Nederland zijn bij de prijzen inbegrepen.
 4. Indien de fotograaf zich buiten Nederland moet begeven, zullen de reiskosten in overleg met de opdrachtgever worden vastgelegd.